Skip to content

Privacybeleid

Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens?

A Plus Business, gevestigd aan Voor de Blanken 33, 7963 RP Ruinen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://aplusbusiness.nl/home/algemene-voorwaarden/

A Plus Business Voor de Blanken 33, 7963 RP Ruinen 050 280 5617

Mw. A. Oelen – Jurjens is de Functionaris Gegevensbescherming van A plus opleidingen en A Plus Business

mail@aplusbusiness.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

A Plus Business verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum (verplicht voor een erkend en geregistreerd diploma) 

– Geboorteplaats (verplicht voor een erkend en geregistreerd diploma)

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Naam voor op het diploma (verplicht voor een erkend en geregistreerd diploma)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aplusbusiness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A Plus Business verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– A Plus Business verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en het verstrekken van erkende en register diploma’s

Geautomatiseerde besluitvorming

A Plus Business neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A Plus Business tussen zit. Als A Plus via het contactformulier kritieke informatie ontvangt zoals financiële informatie of gezondheidsinformatie gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector tevens gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies en het onrechtmatig gebruik te voorkomen.   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A plus opleidingen en A Plus Business bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  categorieën van persoonsgegevens:

Soort documentBewaartermijnCategorie
Basisgegevens als het grootboek, debiteuren en Crediteurenadministratie, verkoopadministratie en loonadministratie 7 jaarFacturen
Inschrijvingen opleidingen en trainingen3 jaarVrijstellingen
E- mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering7 jaarDebiteuren Crediteuren
Overige gegevens en formulieren met de gegevens voor onder andere studenten (registeropleidingen) docenten (kopieën identiteitsbewijs en CV’s) en verklaringen van werknemers/ werkgevers/ betalende organisaties (studenten)5 jaarStudenten Medewerkers Docenten

Delen van persoonsgegevens met derden

A Plus Business verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A plus opleidingen en A Plus Business en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aplusbusiness.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . A plus opleidingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen via onze klachtenprocedure  http://aplusopleidingen.nl/over-ons/klachtenprocedure/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A Plus Business neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  mail@aplusbusiness.nl

AVG, rechtmatigheid van verwerking, toestemming en grondslagen van verwerking

A Plus Business verwerkt de persoonsgegevens nadat actief toestemming is verleend door de desbetreffende persoon (student) middels een vinkje “aanvaarden van de voorwaarden ” dit houdt in dat het formulier verstuurd kan worden en binnenkomt bij A plus opleidingen en/ of A Plus Business, daarna zal bij de bevestiging “ontvangst inschrijving” nog geen verwerking plaatsvinden, de betrokkende ontvangt het privacybeleid, de algemene voorwaarden en verwerking persoonsgegevens, daarna zal verwerking plaatsvinden en ontvangt de inschrijving (student) de verwerking en definitieve inschrijving digitaal.

Verantwoordingsplicht AVG

A Plus Business vindt het belangrijk dat je altijd weet welke gegevens wij verzamelen, met welk doel en hoe wij die gebruiken en dat je hierover op een betekenisvolle wijze controle kan uitoefenen. Omdat we voortdurend streven naar transparantie hebben we hieronder de eisen voor rechtsgeldige toestemming meegenomen.   

Grondslag 1 Toestemming

Rechtsgeldige toestemming voldoet aan de volgende eisen:

  • Vrijelijk gegeven: A plus opleidingen en A Plus Business zal betrokkene niet onder druk zetten om toestemming te geven. Bijvoorbeeld door iemand te benadelen als hij of zij geen toestemming geeft.
  • Ondubbelzinnig: A plus hanteert een duidelijke actieve handeling. een (digitale) schriftelijke verklaring en bevestiging van inschrijving. Middels de bevestigingsmail met algemene voorwaarden, privacybeleid en verwerking persoonsgegevens wordt er digitaal toestemming gevraagd die wordt gekoppeld aan de inschrijving, daarna is betrokkende ingeschreven als student. 

      Na toestemming verleend betrokkene (digitaal)

Met als hoofddoel: geregistreerde en erkende diploma’s en certificaten

Daarnaast de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten zoals locaties, docenten, lesroosters, inhaallessen, lesmateriaal, uitnodigingen, wijzigingen etc. 

– Om goederen en diensten bij je af te leveren zoals certificaten, lesmappen en lesmateriaal.

– A Plus Business verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en het verstrekken van erkende en register diploma’s

                    Geïnformeerd:  De identiteit van A plus Business

  • Wij zijn een opleidingsinstituut en trainingscentrum en bieden beroepsgerichte opleidingen, cursussen, webinars en workshops aan op het gebied van Gezondheid, Vitaliteit & Veiligheid. Zakelijke trainingen, bemiddeling, coaching voor onder andere het bedrijfsleven en de ZZ-ers waar rust, ruimte en natuur centraal staat.
  • Aansluiten op de behoefte aan informatie en advies zowel voor de particuliere markt als docenten, opleiders, trainers, leefstijlprofessionals en bedrijven is waar wij sterk in zijn.
  • Persoonlijk, menselijk en flexibel zijn dan ook sleutelwoorden die perfect aansluiten bij de missie en visie van A Plus Business
  • Wij zijn betrokken en de persoonlijke benadering staat voorop.
  • Persoonlijke ontwikkeling als mens, cursist, coach, hulpverlener, medewerker en docent neemt een belangrijke plaats in binnen al onze opleidingen, cursussen en workshops.
  • Werken met ervaren docenten, uit de praktijk zodat de kennis die is opgedaan direct toepasbaar is in de praktijk.
  • Een warme betrokken sfeer, diepgang en positiviteit zijn dan ook belangrijke sleutelwoorden.

het doel van elke verwerking waarvoor we toestemming vragen

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum (verplicht voor een erkend en geregistreerd diploma) 
– Geboorteplaats (verplicht voor een erkend en geregistreerd diploma)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer- E-mailadres
– Locatiegegevens
– Naam voor op het diploma (verplicht voor een erkend en geregistreerd diploma)

We proberen met de minimale persoonlijke gegevens te voldoen aan de eisen van CRKBO

 (A plus opleidingen) eisen en voorwaarden, de bovenstaande gegevens zijn nodig voor het behalen van een erkend en geregistreerd diploma en certificaat.

   
Specifiek: toestemming  geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. A plus opleidingen CRKBO ( en A plus Business)  heeft  bij de verwerking geen meerdere doeleinden , zijn er veranderingen m.b.t. beroepsverenigingen, accreditaties en registeropleidingen dan zal betrokkene hierover direct geïnformeerd worden en voor dat specifieke doel afzonderlijk wederom om  toestemming  gevraagd worden.

Vertrouwelijkheid

Door consumenten verstrekte informatie wordt door A Plus Business en A plus opleidingen, onze medewerkers en/of voor ons werkzame personen vertrouwelijk behandeld. A Plus Business conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

  • Ruinen, november 2020 –  A Plus Business &  A plus opleidingen

             Coaching- Training- Bemiddeling  Gezondheid-Vitaliteit-Performance